Sunday, April 17, 2011

Soalan Ulangkaji Ms Word 2007

1.Microsft Word dikenali juga sebagai:
a. Hamparan eletronik
b. Persembahan elektronik
c. Pemprosesan perkataan
d. Fail aplikasi


2.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
a. Surat
b. Thesis
c. Laporan
d. Semua di atas


3.Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word.
i. Klik butang Start.
ii. Klik Microsoft Word
iii. Pilih Programs.
iv. Klik Microsoft Office
a. iii, i, ii, iv
b. i, iii, iv, ii
c. i, ii, iii, iv
d. iii, ii, i, iv

4.Ikon di atas adalah mewakili:
a. Microsoft Word
b. Microsoft Access
c. Microsoft Powerpoint
d. Microsoft Publisher

5. Kekunci Enter berfungsi untuk:
a. membatalkan arahan
b. memaksa teks turun ke baris berikutnya.
c. menghapus aksara di sebelah kiri kursor.
d. menyelitkan aksara di mana kursor berada.


6. Caps Lock adalah singkatan daripada perkataan:
a. Capital Letters Lock
b. Capture Letters Lock
c. Computer Letters Lock
d. Cache letters Lock

7. Kekunci kawalan END berfungsi untuk:
a. Membatalkan arahan atau keluar dari sesuatu fungsi.
b. Memaksa teks turun ke baris berikut.
c. Menghantar kursor ke penjuru atas kiri skrin.
d. Menghantar kursor ke akhir fail (dalam perisian tertentu).

8. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
a. Tab.
b. Backspace
c. Space bar.
d. Enter.

9. Ahmad perlu klik pada menu yang manakah di antara berikut, sekiranya dia ingin melakukan page setup.
a. File.
b. Edit.
c. View.
d. Insert.

10. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut.
a. Backspace.
b. Enter.
c. Spacebar,.
d. Tiada jawapan.

11. Butang ini boleh digunakan untuk menaip tulisan yang berhuruf besar, iaitu
a. Num Lock.
b. Scroll Lock
c. Cap Lock
d. Key Lock.

12. Kekunci Delete berfungsi untuk:
a. memilih teks
b. menanda teks
c. memadam teks
d. memotong tek


13. Ctrl + S adalah berfungsi sebagai
a. Save
b. Save As
c. Sort
d. Sort Off

14. Ctrl + C adalah berfungsi sebagai
a. Menyalin
b. Memformat teks
c. Control Format
d. Shut down

15. Untuk memilih semua dokumen yang telah dibuat ( Select All )
a. Ctrl + A
b. Ctrl + B
c. Ctrl + C
d. Ctrl + D

16. Untuk mendapatkan Rows dan Columns kita perlu
a. Table dan Insert
b. Insert dan Symbol
c. Tools dan Customize
d. Format dan Position

17. Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat
a. Insert dan Picture
b. Insert dan File
c. Insert dan Web Component
d. Insert dan Bookmark

18. Perisian aplikasi MS-Word digunakan untuk tujuan ...................
A. Pengarangan
B. Pengiraan
C. Persembahan
D. Penyimpanan Data


19. Rajah di atas dikenali sebagai :
A. Cursor
B. Ruler
C. Menu Bar.
D. Standard Toolbar

20. Yang manakah diantara berikut urutan yang betul untuk menetapkan Margins sesuatu dokumen?
A. File > Page Setup > Margins
B. File > Page Setup > Paper Size
C. File > Margins > Page Setup
D. File > Margins > Paper Source21. Butang di atas dikenali sebagai butang:
a. Undo
b. Close
c. Paste
d. Redo
22. Fungsi ikon di atas adalah untuk:


a. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen
b. menampal kembali teks atau gambar
c. menyalin teks atau gambar
d. memadam teks atau gambar

No comments:

Post a Comment

GOMO FM