Tuesday, April 26, 2011

Soalan Ulangkaji Komponen dan Sistem Komputer

KOMPONEN DAN SISTEM KOMPUTER

1. Elemen sistem komputer adalah:
A. Perkakasan
B. Perkakasan dan perisian
C. Perisian
D. Tiada jawapan yang betul.

2. Pembesar suara (speaker) dikategorikan sebagai:
A. Input
B. Ouput
C. Storan
D. Pemprosesan

3. Yang manakah diantara berikut dikategorikan sebagai input?
A. Tetikus
B. Pengimbas
C. Kayuria
D. Semua di atas.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Input?
A. kerja pemprosesan yang dijalankan oleh komputer.
B. maklumat yang dikeluarkan oleh komputer.
C. data yang dimasukkan ke dalam komputer.
D. mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data.

5. Apakah yang dimaksudkan dengan MAKLUMAT?
A. data yang belum diproses oleh komputer.
B. data yang telah diproses dalam bentuk huruf, nombor, grafik, gambar dan suara.
C. kerja-kerja pemprosesan.
D. storam sekunder untuk menyimpan data.

6. Apakah fungsi peranti bunyi?
A. bertugas untuk mencetak maklumat yang diperlukan.
B. untuk memaparkan gambar pada skrin.
C. mengeluarkan data yang telah diproses ke bentuk yang dikehendaki.
D. menukar data output digital kepada ke bentuk suara.

7. Pemplot boleh dikategorikan sebagai:
A. Peranti output
B. Peranti Input
C. Storan sekunder
D. Perisian

8. Peranti ini menggunakan peralatan pengesan cahaya untuk menukar imej.
A. Pen cahaya
C. Kayu Ria
B. Skrin Sentuh
D. Pengimbas Optikal

9. Peranti ini boleh mengesan kedudukan stylus (pen) di atas permukaannya. Ia juga digunakan untuk menyurih lukisan yang diletakkan di atasnya.
A. Tablet grafik
B Pen Cahaya
C Model pengecam suara
D. Papan kekunci

10. “Peranti ini digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahan kepada sesebuah sistem komputer.”
Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan:
A. Output
B. Input
C. Pemprosesan
D. Storan

11. Anda diminta menyusun langkah-langkah kerja pemprosesan di bawah mengikut urutan yang betul.
I. Data atau arahan diproses oleh peranti pemprosesan.
II. Data yang telah diproses kemudian dihantar kembali melalui peranti output (skrin
paparan).
III. Data ataui arahan masuk melalui peranti input (papan kekunci).
A. I, II dan III
B. I, III dan II
C. II, III dan I
D. III, I dan II

12. Unit ini adalah unit pengurusan. Ia bertindak sebagai coordinator dan bertanggungjawab mengawal selia operasi unit-unit yang lain. Ia memberitahu unit input bila maklumat patut dibaca ke dalam unit memori.Pernyataan di atas menerang tentang
A. Unit Input C. Unit memori
B. Unit Pemprosesan Pusat D. Unit Arimetrik dan Logik

13. Yang manakah antara berikut bukan merupakan memori sekunder?
A. Cakera keras C. CD-ROM
B. Kayu memori D. Kayu Ria

14. Kekunci ini digunakan sebagai kekunci pintas untuk jalankan arahan tertentu. Lazimnya, kekunci ini ditekan bersama kekunci lain.Kenyataan ini menerangkan tentang fungsi kekunci…
A. Scroll Lock C. Alternate
B. F1 D. Control

15. Berikut ialah perisian kendalian komputer KECUALI...
A. Windows.
B. UNIX.
C. Flash
D. DOS.

16. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara.
A. Betul B. Salah

17. Kebolehpercayaan (reliable) adalah salah satu kebaikan untuk storan sekunder..
A. Betul B. Salah

18. Jenis-jenis storan sekunder ialah cakera magnetik, pita magnetik dan cakera optikal.
A. Betul B. Salah

19. Hard disk dan cakera liut adalah satu contoh cakera optikal.
A. Betul B. Salah

20. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer.
A. Betul B. Salah

21. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer dan peranti lain.
A. Betul B. Salah

No comments:

Post a Comment

GOMO FM